Akašická kronika

Co je to Akašická kronika?

Můžeme říct, že je to to, co jinak nazýváte tako jako metavědomí či kolektivní vědomí – vědomí složené ze všech existujících vědomí, univerzální vědomí ducha, nikoli však Boha. Metavědomí, nebo-li vědomí celého lidstva a potažmo všech bytostí. Nachází na výchozí (kauzální) rovině, mezi astrálními a duchovními světy. Je to ale velmi podobné. Jestli to nazvete kolektivní vědomí, metavědomí, supervědomí nebo akašou je jedno. Hovoříme o základní duchovní úrovni, na kterou navazují úrovně jemnohmotné. Akaša je věčná duchovní sféra, zárodečná duchovní substance, jakási krystalová matrice všeho co bylo je a bude. Všech bytostí, dějů, světů všech realit. Je tu jak minulost, ta budoucnost. Tato sféra prostupuje všemi nižšími světy, včetně vašeho. Je to jakýsi počítač, paměť celého systému, celého stvořeného vesmíru.

1

Nebo, jinak řečeno, je to jakási mentální a časoprostorová síť možností, která zaznamenává všechny myšlenky a děje. To znamená, že je to bod, kde se slévají všechny rozměry do jednoho bodu a ztrácí svojí platnost. Je to průsečík ducha a hmoty. V akašické kronice všechny časové linie ztrácí význam a zároveň zde začínají. Odsud bychom se teoreticky mohli vydat kterýmkoliv „směrem“, na kteroukoli úroveň v čase i prostoru. Na této úrovni všechno existuje tak jak bylo, jak je a jak bude. A nejen to, dokonce i ve všech možných uskutečnitelných variantách, tedy těch skutečně realizovaných i neuskutečněných. Jsou tu všechny myšlenky a všechny události, které se kdy přihodily. Jsou tu také všechny realizovatelné děje obsahující pravděpodobnosti pramenící z minulých událostí, činů a myšlenek. Je to jako pohled do budoucnosti. Nejjasněji jsou vidět již uskutečněné věci, jasně jsou vidět ty, které jsou pravděpodobné a asi se stanou a méně jasně budoucnost, která je nepravděpodobná, ale je tu vše. Vše je tu otištěno a otiskuje se. Je to jeden obrovský archív celého stvoření.

Je to dokonalý archiv?

Je tak dokonalý, jak dokonalé je kolektivní vědomí všech bytostí. Tato kosmická paměť má tedy nejvyšší atribut dokonalosti, to ale neznamená, že je dokonalá tak, jako vědomí Boha. Také ona je pouze jeho částí. To znamená, že napojením na akašickou kroniku nelze získat odpověď úplně na všechno. Jinak bychom zde mohli například najít i naši budoucnost, nebo poznat proces stvoření. Ani jedno tam ovšem není. Nejen budoucnost, ale ani co se týká minulosti, není její paměť absolutně dokonalá. Nefunguje totiž na principu archivu, nic nearchivuje, neskladuje. Není v ní tedy například možné už najít většinu informací s těch nejstarších dob – jednoduše proto, že tyto události, bytosti a věci nemají s těmi současnými už žádnou spojitost a paralelu. V této kronice se udržuje pouze to, co má nějaký význam pro současnost. Pokud už to žádný význam nemá, nemá to žádnou spojitost s ničím aktuálním a ani tomu už delší dobu nikdo nevěnoval pozornost, tento záznam se z kroniky sám postupně odsouvá do pozadí, až se vymaže. Asi jako když v knihovně přesouváte staré, nepoužívané knihy, které už nikoho nezajímají do skladu a pak je nakonec vyhodíte.

Jak tato „kronika“ vypadá?

Nijak, řekl jsem, že realita je taková, jaký je stav tvého vědomí. Tvé vědomí ti vždy nabídne odpovídající vzhled prostředí. Často může nabídnout právě vizualizaci knihovny, to je velmi časté. Jestli se ti zjeví jako kniha, počítač, biograf, televize, nebo klidně úplně něco jiného, na tom nezáleží. Nemusí se ti zjevit nic, můžeš se také ocitnout přímo v ději anebo do něj záměrně vstoupit. Je to stav vědomí, kdy se ti náhle mohou zjevovat určité děje, které bud staly, stanou anebo se odehrávají úplně někde jinde. Nezáleží na tom, jestli tento stav zažíváš jako duch, spící člověk, nebo bdělý člověk, který je ještě v těle. Akašickou kroniku můžeš v meditaci nebo hypnóze navštívit záměrně nebo se v ní můžeš ocitnout neúmyslně. Tyto případy jsou sice výjimečné, ale mohou se vyskytnout u citlivých osob, v místech narušeného časoprostoru a tam, kde je nějaký děj velmi silně dynamizovaný – otištěný v matrici akašické kroniky. To jsou děje, které jsou nabité silnou emocionální energií. Tak může docházet i k tomu, čemu říkáte strašení a strašidla. Obvykle jsou výjevy z minulosti a mohou to být i vize budoucnosti. Sem tedy musíte započítat i sny, která vám mohou zjevovat všechny tyto děje.

Jak je to možné?

To je velmi jednoduché, když uvážíš, že časoprostor neexistuje. A když ve skutečnosti neexistuje, co je nemožné? Všechno co bylo je a bude je skryto ve tvé duši. V tobě se skrývá celý vesmír. Není zbytečné tak usilovně hledat v dálavách své cíle, když všechno co Bůh stvořil je v tobě, protože ty sám jsi toho součástí? Neexistuje nic, co je neživého, mrtvého. Všechno je živé. Každý atom a molekula, která vytváří hmotu je živá.

Kde přesně se nachází akašická kronika?

Nachází se na úrovni ve které astrální světy končí a přechází do zcela nehmotných, mentálních. Je to jakási vyrovnávací zóna. Není to ale zcela přesné, protože ve skutečnosti opravdu prostupuje všechny úrovně a nejsou to ani žádné záznamy (nikde se nic nezaznamenává a nenahrává. Prostě tu vše existuje v jednom okamžiku a stále), pokud se uskuteční nějaká linie, pouze se dynamizuje a to tak silně, kolik energie bylo vynaloženo na realizaci toho či onoho. Proto, pokud je některý děj či skutek obzvláště silně dynamizovaný, může prosáknout i do vašeho času, třebaže se stál už kdysi dávno a pak tomu říkáte, že někde straší. Tento děj sice podle vašeho času dávno skončil, ale jako časová smyčka se na svém místě opakuje stále, protože čas ve skutečnosti neexistuje.

A jak může duch akašickou kroniku používat?

Duch, který je dostatečně vyspělý a dokáže vystoupit na této úroveň, může do této trojrozměrné kroniky nahlédnout, cestovat časoprostorem a všemi ději. Může si vybrat jakoukoli událost nebo děj, který si chce prohlédnout a prožít tak říkajíc na vlastní kůži. Je bombardován děsivou řadou obrazů a zvuků z minulosti, přítomnosti a pravděpodobné budoucnosti. Musí si vybrat některý z těchto dějů, naladit se na něj, vstoupit přímo do něj, dovnitř anebo ho pozorovat jen jako divák, podobně jako v kině. V prvním případě může děj prožívat jako kdyby tam skutečně byl nebo se může identifikovat přímo s postavou sledovaného a zjistil, jak se dotyčný cítil, jak přemýšlel atd. Stát se v určitém časovém úseku jím samým a prožít na vlastní kůži to, co prožil on. K tomu může použít i průvodců, kteří mu jsou v tomto muzejním archivu k dispozici. Enormní množství informací je pro vás filtrováno a vybraný „záznam“ minulých událostí nebo pravděpodobné budoucnosti je vám jasnozřivě předveden pomocí telepatického spojení s knihovníkem. Mnozí, kteří tuto oblast navštíví, ji vnímají jako obrovskou knihovnu s knihami. Minulost, přítomnost i budoucnost byla zaznamenána ve formě textu v těchto knihách. Někdo dokonce říká, že přečetl záznam, a poté do něj vstoupil a prožil jej na vlastní kůži. Vizualizace ale není důležitá. Jestli ji budete vnímat jako knihovnu, kino nebo něco jiného, není důležité. Akašická kronika není žádný ústav, muzeum nebo archiv, který by někdo založil a vytvořil.

Může osoba, kterou jsem tam pozorovat to zjistit?

Ano, samozřejmě, pokud je dostatečně vyspělá a bude v akašické kronice ve stejný okamžik, tak ano. Setkáte se spolu v jakémkoliv ději a okamžiku, který navštívíte. Můžete se setkat jak minulosti, tak v budoucnosti. Pokud nebudete dost opatrní a nedáte si velký pozor, abyste za sebou nenechali žádné stopy, pozná velmi snadno i to, že jste tam byli a třeba ji pozorovali.

Jak je to s věštěním?

Věštci čerpají své informace jednak z tvého podvědomí a z kolektivního vědomí, tedy metavědomí akašické kroniky. Věštec tě má tedy přečteného a může s tebou i snadno manipulovat.

A co horoskopy, léčitelství, čakry, spiritismus, magie?

To jsou všechny věci založené na práci s energií 4D reality jemnohmotné sféry. Ve vyšších úrovních nepůsobí, proto se jimi nezabýváme. Jsou u nás dávno překonanou věcí. Tyto magické vztahy fungují, ale vždy, když vstupujete na tuto úroveň, vystavujete se i nebezpečí manipulace negativních entit, kterou tuto zónu obývají. Je třeba být velmi opatrný a vědět, jak s nimi pracovat. Rozhodně není správné se na ně upínat, např. v případě horoskopů. Duch je ve skutečnosti mnohem silnější individum, než jsou magické síly. Ty lze snadno zneužít, mnohokrát se to už stalo. Tyto síly skutečně působí, ale jen jako vedlejší produkt, nejsou tvůrčí. Vzývat tyto síly znamená nechat se jimi ovládat. V extrémním případě to není nic jiného, než černá magie, kdy tyto síly zcela převezmou kontrolu nad vašim životem a svobodou vůlí.

A co věštba osudu?

Kdyby existoval osud, byla by budoucnost předem dána a bylo by to jednoduché. Skutečnou budoucnost zná tedy jen Stvořitel. My dokážeme jen určit nejpravděpodobnější variantu naší budoucnosti. Ta není žádný pevně daný osud, vy si pouze v rámci možností volíte jednu z možných cest. Jsou zde předem známa i všechna vaše budoucí svobodná rozhodnutí a jejich výsledek, stejně jako osud celého lidstva, ale pouze na základě vašeho současného jednání a rozhodnutí, které se však může změnit. Nedokážeme zde s absolutní jistotou určit, která z variant bude teprve uskutečněná. Vy se pouze pohybujete po této síti možností v prostoru a čase. Čím více vaše budoucnost závisí na naší vůli, tím méně ji lze věštit. Naopak vaše budoucnost je tím snadněji věštitelná, čím více záleží na okolnostech a ne rozhodnutí lidí, která není tak snadné předvídat.

S minulostí je to ale jednoduché, protože byla již realizována, můžete se tedy přesunout do minulosti realizované, stejně jaké té fiktivní. Můžete ji i navštívit, podívat se do své vlastní minulosti, neboť ta se na této úrovni neustále odehrává. Je zde dynamizovaná. Protože čas ve skutečnosti neexistuje a existuje tu vše v jednom okamžiku, odehrávají se tu všechny děje najednou a neustále. Za určitých okolností se nám mohou výjevy z minulosti či budoucnosti zjevit v podobě fantomů a démonů i v naší současnosti.

Jak si tedy představit věčnost, když čas je vlastně jen iluze?

Můžeš si ji představit třeba jako nekonečně vysoký mrakodrap a nekonečně hlubokými základy. Každé patro může být určitou časovou jednotkou, dejme tomu rok. Můžeš se libovolně pohybovat po celém domě Věčnosti, ale jen v jednom patře máš svoji kancelář, nějakou práci a můžeš ovlivňovat hospodaření této jednotky. V jiných patrech budeš pouze návštěvníkem, ať sjedeš výtahem dolů do minulosti, nebo vyjedeš nahoru do aktuální alternativy budoucnosti. Současnost, tedy tvoje patro je tedy jediným místem, kde máš nějaký vliv, neboť práce tu ještě nebyla dokončena. V nižších patrech již dokončena byla, ale pouze z hlediska tvého patra, když se díváš dolů. Jakmile sestoupíš níže, uvidíš, že se ještě pracuje a není hotovo. Zatímco tedy ty ve svém patře pracuješ, ve všech spodních patrech se pracuje ve stejném okamžiku také. A stejně tak v horních. Pracuje se v celém domě.

Co to znamená?

To, že čas je utkán z různých časových linií a jejích variant, které probíhají všechny najednou. Třeba rok 1968. Z vaší časové úrovně již skončil. Ale to je jen iluze – váš pohled. Tento rok stále probíhá. Ale na jiné úrovni, kam vy již nemáte přístup. Respektive máte (tedy na onom světě nebo ve vašem světě chcete-li), ale pouze jen jako návštěvníci z budoucnosti.

No dobře, ale to už je něco jako záznam, ne?

Z vašeho hlediska se zdá, že je to jen již nějaký trojrozměrný záznam. Ale to nikoli, není to záznam, je to originál. Originál časové stopy, který se stále opakuje. Když říkáme, že všechny děje se zaznamenávají, není to zcela přesné. Nic se nezaznamenává, to není třeba. Protože existuje jen věčnost a čas je iluzorní, to co probíhalo, probíhá a probíhat bude je jedno a totéž. Čas je jen jedna z forem a možností vašeho chápání věčnosti. Čas je možno uchopit jen v rámci fyzikálního opotřebení, ale z hlediska duchovního nemá žádnou kategorii. Protože ale i hmota je z hlediska duchovního věčná a pouze mění svoji formu (je také duchovní podstaty), je také toto poněkud iluzorní.

Proč tedy nemůžeme změnit minulost?

Toto je sice oblíbené téma sci-fi, ale minulost můžete navštívit jen bez toho, že byste na ní měli nějaký vliv – to opravdu možné není. Je to jako bys chtěl změnit děj filmu, na který se díváš v kině. Můžeš navštívit kterýkoli časový úsek v minulosti a vrátit se tam, ba dokonce i svou vlastní minulost, ale pouze jako pozorovatel. Můžeš se vrátit do svého minulého života a klidně ho celý prožívat znova a znova, ale nemůžeš ho už prožít jinak, tedy ovlivnit ho tak, abys změnil přítomnost.

To je celkem k ničemu, když vím, co se stane.

No to nevíš. Při návratu zpět, vždy ztratíš paměť. Takže vlastně ani nevíš, že žiješ to samé ještě jednou. Protože čas neexistuje a je to jen iluze, i tento život, který nyní žiješ, jsi ve skutečnosti ve věčnosti už prožil. Kdo ví, jestli ho nyní jen nežiješ ještě jednou? Když někdy máte pocit, že něco co právě prožíváte jste už jednou prožili, říkáte tomu dejavú. Není to ale nic jiného než tato vzpomínka na budoucnost. Vzpomínka na prožitý život.

Mohou nás navštívit lidé z budoucnosti nebo minulosti?

Ano, ale návštěva to není přesné slovo. Na některých místech na Zemi a za určitých okolností může dojít k protnutí časoprostoru i ve fyzické realitě, podobně jako v onom Bermudském trojúhelníku, který je silně narušeným a nestabilním prostorem. Pod pyramidou, která se na dně moře byly ukryty antihmotové zbraně z dob válek mezi Zemí a Maldekem. Pokud projdeš takovým časoprostorovým koridorem akašické kroniky, stane se to, že dojde k dematerializaci a vstoupíš do vyšší, jemnohomnotné reality. Může dojít ale i k rematerializaci a vstoupíš do jiného času a prostoru. Může se to stát, ale stává se to jen velmi vzácně. Ve většině případů pak není návratu zpět. Ale ani v těchto případech to neznamená, že bys mohl změnit minulost, do které se dostaneš. Pouze v ní odehraješ nějakou roli, která se tam už odehrála. Z pohledu současnosti budeš nějakým konkrétním člověkem, který tehdy žil, i když nyní nemáš vůbec potuchy, že jsi to (byl) ty. Podobně naopak, pokud by ses náhodou strefil do linie budoucnosti, která bude realizována. To je ale ještě více nepravděpodobné, protože takových linií je velmi mnoho. Není to však nemožné. Běžnější je, že uvízneš v akašické kronice v nějaké linii, které není realizována. Tady se nic neděje, pokud je duch jen trochu bdělý, snadno tento sen opustí, jakmile si to uvědomí. Tento děj se nestane, a proto není dynamizován. (viz také Duchové a fantomy).