Slovníček pojmů

Andělé. Lidé nebo dévové z vyšších světů, mohou komunikovat s mnoha bytostmi z různých světů současně v jednom okamžiku, v esoterické literatuře jsou za ně někdy pokládáni nepřesně dévové – přírodní duchové (andělé ale říkáme především bytostem na vyšším stupni vývoje v čistém duchovním stádiu, bez ohledu na to, zda prošli lidskou nebo dévickou evolucí – tj. tzv. čistí duchové, nezatížení hmotou a nevázaní na ní).

Lidé. Bytosti z evoluce paralelní dévické, které už nejsou zvířaty a nejsou anděly.

Mimozemšťané. Lidé nebo dévové z nižších a vyšších světů mimo Zemi.

UFO. Anglická zkratka pro jakýkoli neznámý „neidentifikovatelný létající objekt“ neznámého původu, bez ohledu na to, zda je pozemský nebo mimozemský, přírodní nebo umělý, živý nebo neživý.

Zvířata. Bytosti, ve kterých se rozvíjí nevědomá zárodečná duchovní síla, individualizuje se až do stádia získání vědomí o sobě, kdy se stane člověkem nebo dévem (zde jen ryby a ptáci) – do té doby je jejich vědomí kolektivní, (např. tisíc mravenců má jedno a tvoří tak jednu bytost, ale fyzicky rozdělenou na tisíc těl).

Rostliny. Bytosti, ve kterých se rozvíjí nevědomá zárodečná duchovní síla na základní úrovni, ale ještě se neindividualizuje.

Archandělé. Prastvořené bytosti, které neprochází vývojem, ale jsou stvořeny již jako dokonalé.

Dévové. Bytosti procházející paralelní evolucí, která se liší od lidské a má jiný cíl – mentalita lidí a dévů je natolik odlišná, že spolu většinou nacházejí společnou řeč a intenzivně spolupracují až když se stávají anděly, když už mezi nimi není rozdíl a obě evoluční linie se spojují.

Dimenze. Forma existence podle skupenství hmoty – frekvenční úroveň = referenční čas (časoprostor). Jinak také realita, sféra, zóna. Dimenze jsou součástí světů původní astrální i novější gravitační hmoty a označuje její hustotu (frekvenční rychlost).

Astrální rovina. Nejnižší jemnohmotná dimenze, 4D realita, vizuálně totožná s fyzickou – odraz fyzického světa, často zvaná jako „přípravná rovina“, obecně může zahrnovat i vyšší, tj. všechny astrální roviny až do úrovně nehmotných (nazývaných jako mentálních, kauzální, nebeské či duchovní).

Astrální světy. Světy antihmoty, přechodné světy mezi duchovním světem a temnými zónami – v současnosti již vědci z modelů vesmírné gravitace tuší, že něco takového musí být, ale vědí, že ji nelze zjistit a že k ní nemají přístup. Nazývají je „temnou hmotou“, i když ve skutečnosti je světelnou. Je jim záhadou, kam se antihmota ztratila, ale ona pouze schovaná.

Duchovní světy. Obvykle se jimi myslí světy bez hmoty, ve kterých vše splývá v jedno univerzální vědomí. Realita bez jakýchkoli dualit, rozměrů a forem.

Akašická kronika. Rovina, která spojuje duchovní a hmotné světy a která je záznamovým médiem nižších, hmotných realit. Její centrum je uprostřed planet a hvězd, gravitačních center vesmíru. Tvoří vzájemně krystalové „počítače“, jakýsi kosmický internet, ve kterém je zaznamenány všechny bytosti, věci a děje. Je to zároveň duchovní rezervoár a paměť všech bytostí a jejich zkušeností. Před narozením i po smrti jí každý projde, aniž by o tom měl tušení. Není to však vědomí Boha. Události, které už nemají s ničím a nikým žádnou souvislost v ní ustupují do pozadí a ztrácí se.

Nebe. Duchovní světy.

Ráj. Vyšší astrální svět, zpravidla 5 až 7D realita.

Peklo. Nejnižší astrální světy, temné zóny, 4D realita.

Očistec. Nižší astrální světy, šedé zóny, 4D realita..

Země. Planeta v šedé zóně na rozhraní mezi vesmíry světla a temnot, místo střetu mezi silami světla a temnot, bojiště mezi dobrem a zlem.

Dobro. Stvořitel, zdroj všeho pozitivního a konstruktivního.

Zlo. Satan a jeho přisluhovači, kterým usilují o nadvládu nad všemi bytostmi.

Satan. Lucifer, padlý archanděl, Antikrist.

Démoni. 4D astrální útvary, odštěpky duše člověka se samostatným životem, na kterého pak mohou zpětně působit a ovládat ho, astrální útvary vzniklé z negativních emocí, fantomy nabité emocionální energií. Reptilní ET bytosti se jimi často živí.

Fantomy. neškodné přeludy, přízraky, krátkodobé mentální útvary – vizuálně nebo i akusticky vnímatelné myšlenky, bez emocionálního náboje.

Posedlost. Je částečná nebo úplná, pravá nebo nepravá – člověk je ovládán a manipulován jinými dušemi, které uvízly na astrální rovině nebo démony, dnes diagnostikována jako duševní porucha, často schizofrenie.

Vyhnání z ráje. Následek oblbnutí Satanem, přijetí jeho principů, sestup do hmotných světů a do jejich zajetí, izolace v temném vesmíru. Nejde o vyhnání v pravém slova smyslu, ale o nečekaný důsledek dobrovolného rozhodnutí, pádu do nižších realit.

Kristus. Správce galaxie, duchovní ručitel za její vývoj, bytost, která je nositelem vědomí Boha a která se stala člověkem (bohočlověk).

Panna Maria. Anděl se zvláštním posláním stát se pozemskou matkou Krista. Evangelíci její výjimečné postavení neuznávají a věří, že nebyla andělem ale pouze obyčejným člověkem, který sám potřebuje spásu.

ET bytost. Mimozemská bytost.

Reptilní bytosti Reptilními bytostmi se většinou myslí všechny nehumanoidní bytosti dinosauřího, dračího, ještěřího, plazího, ptačího, rybího a hmyzího typu, tedy dévické evoluce, ovšem není to přesné, protože i mezi nimi existuje mnoho přechodných, hybridních typů. Reptilní formu života používají ke svému vývoji déviční duchové, protože je pro ně vhodnější. Dévové jsou tzv. přírodní duchové, jejichž úkolem není služba z lásky, ale z povinnosti. Jsou to tvůci a udržovatelé stvoření, zatímco humanoidní typy bytostí jsou jako hosté. Padlí reptiliáni pokládají proto tyto rasy, a zvláště lidi, za podřadné a dokonce povinné jim sloužit. .

Antihmota. Původní (astrální, negravitační) typ hmoty, který nevytváří žádné rozměry, ani reality, protože je realitou sama o sobě. Z ní je složen tzv. astrální (Onen svět), kde neplatí gravitační ani žádné jiné fyzikální zákony. Na rozdíl od realit hmotných a jemnohmotných (3D,4D,5D atd.) nemají žádná gravitační centra. Jiný praktický rozdíl mezi antihmotou a uměle vytvořenou hmotou gravitačního typu není.

Hmota. Gravitační typ uměle vytvořené hmoty, která vytváří časoprostor a reality (3D,4D,5D atd.). Všechny mají gravitační centra na úrovni hmotných těles – hvězd a planet, ale v každé z nich jsou fyzikální parametry jinak zakřiveny a mají rozdílné veličiny. Vedle nám známé hmoty existují i zcela jiné typy, které vytváří jiné vesmíry a zcela jiné rozměry. Žijí v nich bytosti, které jsou zcela nekompatibilní s bytostmi v našem časoprostorovém vesmíru.

Paralelní světy. Světy antihmoty – z části duplikát či původní originál světů hmoty. Jde o astrální světy a protože antihmota nemá gravitační charakter, ani tyto světy nemají žádná gravitační centra. Jako paralelní světy se často nazývají všechny světy existující v odlišných realitách a dimenzích.